(1)
Porta, M.; Zuanazzi, G. .; Sanguineti, J. J.; Sabuy Sabangu, P. Book Reviews. AP 2012, 21, 187-202.